Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.matkazem.sk, ktorého prevádzkovateľom je

Energia života s.r.o., so sídlom Thurzova 1347/10, 014 01 Bytča, IČO: 48095494 , IČ DPH : SK2120045389, zapísaná u Okresného súdu Žilina, vložka číslo:  63518/L, email: matkazem.obchod@gmail.com ,

kontaktná osoba: Dominika Hlaváčová, tel. č.: 0944533496.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 Vymedzenie pojmov

 • Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 • Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 • Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.
 • Doručovateľ je spoločnosť ReMax Courier Service, spol. s r.o., Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava– kuriérska spoločnosť, ktorej predmetom činností je poskytovanie kuriérskych, prepravných, skladovacích a doplnkových služieb a Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Spôsob objednávky

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránkewww.matkazem.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", vyplní objednávkový formulár (email, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov (prípadne spresní parametre produktu) a vyberie spôsob platby (dobierka, v hotovosti pri prevzatí). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.matkazem.sk sú záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. 

Objednávka emailom alebo telefonicky formou SMS musí obsahovať:

 • údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
 • informácie o tovare: presnú špecifikáciu (názov tovaru, počet, cena),
 • dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie objednávky treba napísať žiadosť na adresu matkazem.obchod@gmail.com alebo na tel. čísle +421944533496.

 

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % a všetkých ostatných daní.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť.


Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný do najneskôr do 48 hodín. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

O stave objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Po obdržaní správy, že objednávka bola expedovaná, je do 48 hodín objednávka doručená zákazníkovi.

Cena za dopravu je závislá na hmotnosti objednávky, spôsobe prevzatia a cieľovej krajine:

 • Pri doprave zmluvným prepravcom REMAX a.s. počítame cenu (s DPH) za dopravu podľa hmotnosti balíka príp. balíkov.
  • do 1 kg - 4,00 €
  • do 5 kg – 4.70 €
  • do 10 kg - 5,40 €
  • do 20 kg - 6,80 €
  • do 30 kg - 8,20 €
  • do 40 kg - 9,60 €
  • do 50 kg - 11,00 €
  • do 60 kg - 15,20 €
  • do 70 kg - 17,70 €
  • do 90 kg - 22,70 €
  • do 150 kg - 37,70 €
  • do 200 kg - 50,50 €
 • Pri odbere tovaru na dobierku sa k štandardnej cene za dopravu pripočíta 0.99€ (s DPH).
 • Slovenskou poštou - v rámci SR služba balík na poštu do 5 Kg pri platbe prevodom na účet dodávateľa je poštovné 5,90 €.
 • Pri osobnom odbere v kamennej predajni Matka Zem, Nám. SR č. 20, 014 01 Bytča nepočítame žiadnu cenu za dopravu (0 €). Osobný odber je možný po telefonickom dohovore na čísle 0944533496.
 • Pri nákupe nad 70 € hradí poštovné a balné predávajúci.


Platobné podmienky

 • Platba vopred
  Platbu vopred môžete uskutočniť prevodom na náš účet IBAN: SK8283300000002800772446 SWIFT: FIOZSKBAXXX
  Dôležitý je variabilný symbol (VS), ktorý predstavuje číslo objednávky a do správy pre príjemcu prosíme uviesť Vaše meno. Bez udania VS nemusí byť Vaša objednávka korektne vybavená, resp. môže byt vybavená neskôr, nakoľko nebudeme môcť identifikovať platcu. Po úhrade Vám bude objednaný tovar odoslaný podľa dostupnosti tovaru na sklade.
 • Pri platbe za tovar kuriérovi (dobierka) aj bankovým prevodom je faktúra (ktorá slúži zároveň ako dodací list) dodávaná elektronicky ako príloha emailu o expedovaní/doručení objednávky.


Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj: 

 1. nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky, v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

Prevzatie tovaru

Kupujúci je oprávnený prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa; Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky na reklamovaných vád mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou (Slovenská pošta) protokol.

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy  a zrušiť objednávku pred jej záväzným akceptovaním predávajúcim kedykoľvek a bez udania dôvodu.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj po záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v  dohodnutej lehote alebo dodatočne predĺženej lehote.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, to však neplatí pri

 • predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaji tovaru,  uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby, ktoré od kupujúceho v súvislosti s kúpnou zmluvou prijal,  a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14-tich dní. Predávajúci je povinný vrátiť platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci však nie je povinný vrátiť platbu skôr než kupujúci preukáže, že tovar poslal späť.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14-tich dní vrátiť tovar spolu s faktúrou predávajúcemu, pričom kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Odstúpenie od zmluvy je potrebné posielať na e- mail : matkazem.obchod@gmail.com

Nepoškodený a zabalený tovar je potrebné vrátiť na adresu spoločnosti : Energia života s.r.o., Thurzova 1347/10, 014 01 Bytča.

Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorému došlo neadekvátnym zaobchádzaním s tovarom. Predávajúci je preto oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená náklady, ktoré sú potrebné na navrátenie tovaru do predošlého stavu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi kupujúcim a predávajúcim  a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je kupujúci nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže spotrebiteľ prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   

 

Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený  u predávajúceho na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Záručná doba je 24 mesiacov, to platí pre spotrebný tovar.  Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia (najmä potraviny), sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady, ak reklamáciu kupujúci neuplatní včas ( teda v záručnej dobe) zanikajú  mu práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

Nie je možné úspešne reklamovať poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením  znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
 • škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
 • kópiu/ originál faktúry, dokladu o zaplatení,
 • popis závady,
 • kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar.

V prípade vybavenia reklamácie sa použijú ustanovenia čl. 4 Zodpovednosť predávajúceho za vady.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Spoločné ustanovenia

Orgánom dozoru je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Jedľová 44, 010 04 Žilina 4 . Spoločnosť Energia života, spol. s r.o. sa nezaviazala dodržiavať žiadne kódexy správania.

Právne vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 02.01.2019

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Energia života s.r.o., so sídlom Thurzova 1347/10, 014 01 Bytča, IČO: 48095494

 

, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro ,Vložka č. 63518/L

DIČ: 2120045389

Telefón: +421944533496


 

E-mail: matkazem.obchod@gmail.com

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):  ..............

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.


 

0

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.